BART KUIPERS TEGELWERKEN
Plegtsweg 9
7667 RV Reutum
06-46920392
info@kuiperstegelwerken.nl

Algemene voorwaarden

ALGEMEEN

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten met betrekking tot het aanbrengen van
tegelwerken en in dat verband te leveren materialen zoals bevestigings- en afwerkingsmaterialen.
Afwijkende voorwaarden, hoe ook genaamd – waarbij inbegrepen de artikelen 1641,1642, 1643, 1646, 1647 en van Boek 7A BW – gelden niet, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders wordt overeengekomen.

In deze voorwaarden wordt verstaan onder :

 1. TEGELZETTER : Bart Kuipers Tegelwerken , die de verplichting heeft aanvaard tot het aanbrengen van tegelwerken.
 2. OPDRACHTGEVER: hij, die met voornoemde tegelzetter een overeenkomst heeft gesloten tot het aanbrengen van tegelwerken.
 3. TEGELWERKEN: het bekleden van wanden, vloeren, vensterbanken, aanrechtbladen enz. met de daarvoor door of namens de opdrachtgever verstrekte tegels.

1. OVEREENKOMSTEN

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven;
 2. Overeenkomsten worden pas van kracht na schriftelijke bevestiging door de tegelzetter;
 3. Indien niet binnen 8 dagen, eveneens schriftelijk, de juistheid van de inhoud van deze schriftelijke bevestiging wordt betwist, zijn de opdrachtgever en de tegelzetter hieraan gebonden.

2. MATERIAAL / TRANSPORT

 1. Opdrachtgever verleent voldoende hulp bij het lossen en de opslag van de aan te voeren materialen.
 2. Voor de opslag van tegels, materialen en hulpmaterialen, dient een droge, goed afsluitbare ruimte aanwezig te zijn.
 3. Verticaal transport wordt door de opdrachtgever verzorgd.
 4. Eventueel benodigd steigerwerk dient door de opdrachtgever gebruiksklaar te worden opgesteld en verwijderd.
 5. Alle te verwerken materialen, stroom en water, alsmede benodigd hulpmaterieel worden door de opdrachtgever op de werkvloer, binnen 25 meter van de te betegelen ruimte beschikbaar gesteld.
 6. Al het onder 2a t/m e genoemde wordt door de opdrachtgever gratis en tijdig ter beschikking gesteld.
 7. Alle tegels en materialen worden geacht te zijn goedgekeurd door de opdrachtgever voor verwerking en geschikt te zijn voor de gewenste toepassing middels de overeengekomen aanbrengmethode of bij gebreke van een afspraak terzake middels een of meer van de algemeen bekende en aanvaarde aanbrengmethoden.
 8. De opdrachtgever heeft de plicht de tegelzetter te informeren, indien de fabrikant / leverancier een bepaalde aanbrengmethode, voorschrijft.

3. TE BETEGELEN RUIMTEN

 1. De te betegelen ruimten dienen schoon en geheel ontruimd, wind – waterdicht, goed verlicht en goed bereikbaar met op de bouw gebruikelijke transportmiddelen, dus geheel ‘tegelklaar ‘ ter beschikking te worden gesteld.
 2. Het aanbrengen van peilmaten, het uitpassen van hoogten en afschot van vloeren, moet door de opdrachtgever tijdig, geschieden.
 3. De wanden, vloeren en vensterbanken dienen zodanig te zijn, dat wil o.a. zeggen te lood (wanden ) , vlak (wanden en vloer) en waterpas (vloer) alsmede voldoende droog, dat zonder enige voorbehandeling de tegels hierop gezet c.q. gelijmd kunnen, worden e.e.a. naar het oordeel van de tegelzetter met inachtneming van de daarvoor geldende normen.
 4. Indien de te betegelen ruimten niet aan een of meer van bovengenoemde eisen voldoen heeft de tegelzetter het recht om zijn werkzaamheden niet aan te vangen c.q. te staken.
 5. De tegelzetter meldt evt. gebreken zo spoedig mogelijk schriftelijk aan de opdrachtgever. Deze melding kan in eerste instantie, telefonisch of per fax geschieden.
 6. In de gevallen onder d. vermeld is de tegelzetter slechts verplicht om de werkzaamheden toch aan te vangen c.q. voort te zetten, indien de opdrachtgever de tegelzetter zulks schriftelijk opdraagt.
 7. In de situatie als bedoeld onder f. vervallen daarmede de eventuele garantieverplichtingen en overige aansprakelijkheden van de tegelzetter.

4. WERKSCHEMA / INSTRUCTIE

 1. Het werkschema dient zodanig te zijn, dat het tegelwerk in 1 aaneengesloten stroom kan worden uitgevoerd en voltooid.
 2. Werkschema, tekeningen, bestek of nadere specificaties dienen door de opdrachtgever ruim voor de aanvang te worden, verstrekt.
 3. Wijzigingen ten aanzien van het sub 3b genoemde dienen terstond en schriftelijk aan de tegelzetter te worden medegedeeld;
 4. Indien door de opdrachtgever van werkschema, tekening, bestek of nadere specificaties – om welke reden dan ook – wordt afgeweken, komen de hierdoor ontstane kosten c.q. gevolgen voor rekening van de opdrachtgever. De tegelzetter verplicht zich zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever een gespecificeerde opgave van kosten en gevolgen te verstrekken;
 5. Door of namens de opdrachtgever zal de tegelzetter ter plaatse over het sub 2b, 3b en 3e genoemde worden geïnstrueerd.

5. PRIJZEN 

 1. Prijzen worden berekend volgens de opdrachtbevestiging;
 2. Afzonderlijk worden berekend:
  1. het symmetrisch, strokend of in patroon horizontaal of diagonaal plaatsen en het wateren van tegels;
  2. het zagen en in verstek maken en overige bewerkingen van tegels;
  3. het inwassen van de voegen anders dan met zand en grijze cement;
  4. het inwassen van de voegen later dan direct na het aanbrengen van de tegels;
  5. het verwerken van meer dan 2 centimeters specie achter tegels op wanden of vensterbanken moeten worden aangebracht en het
   verwerken van meer dan 4 centimeters specie onder tegels die op vloeren worden gelegd;
  6. afwijkingen ten opzichte van de overeengekomen lijmsoorten c.q. hechtmiddelen;
  7. het uitvoeren van speciaal tegelwerk, zoals het betegelen van trappen, goten, opstanden, kolommen, dilataties, enz;
  8. het herstellen van beschadiging, ontstaan buiten toedoen van de tegelzetter, aan tegels of tegelvlakken in ten dele of geheel betegelde ruimten. Hieronder valt het aanhelen van sparingen, zoals o.a. leidingen, kontaktdozen, aanrechten, baden, kranen enz, evenals aansluitingen van tegelwerk op andere materialen zoals stucwerk, metselwerk e.d.

6. METING

 1. Berekening zal plaatsvinden op basis van het aantal vierkante en / strekkende meters tegels in het werk gemeten.
 2. Sparingen kleiner dan ½ m2 worden doorgemeten.
 3. Gesneden vensterbanktegels worden als gehele tegels gemeten.
 4. Gesneden wand en vloertegels t/m 20 cm worden als gehele tegels gemeten.

7. AANSPRAKELIJKHEID TEGELZETTER

De tegelzetter is in geen geval aansprakelijk voor:

 1. Waterdichtheid van het tegelwerk ( de opdrachtgever dient daarvoor zelf voorzieningen te treffen of te doen treffen).
 2. Het loslaten van de tegels tenzij de opdrachtgever aantoont dat dit een gevolg is van onjuist aanbrengen van tegels door de tegelzetter.
 3. Beschadigingen aan andere materialen, tenzij de opdrachtgever aantoont dat deze beschadigingen gevolg van onzorgvuldig handelen van de tegelzetter zijn.
 4. De gevolgen van het te vroegtijdig of onjuist in gebruik nemen van of te werken aan het (de) tegelwerk (en) inclusief onjuist schoonmaken.
 5. Haarscheuren in geglazuurde tegels.

8. WEERSINVLOEDEN

Voor rekening en risico van de opdrachtgever is ten alle tijde de afdoende bescherming van uitgevoerde en / of in uitvoering
zijnde tegelwerken tegen alle weersinvloeden, die schaden zouden kunnen veroorzaken zoals vorst, regen, zon enz.

9. RECLAMES

Reclames over de wijze van uitvoering van de tegelwerken dienen terstond aan de tegelzetter te worden gemeld en op dezelfde,
dag schriftelijk bij de tegelzetter te worden bevestigd.

10. UITSLUITING ALGEMENE VOORWAARDEN OPDRACHTGEVER

De door u gehanteerde algemene voorwaarden worden door ons uitdrukkelijk van de hand gewezen.

11. BETALING

 1. De koopprijs ( inclusief de omzetbelasting ) voor hetgeen conform de overeenkomst is geleverd, is opeisbaar de dertigste dag’ na die waarop het werk is goedgekeurd, of – zo zulks later – de vijftiende dag na die, waarop de betreffende factuur is verzonden aan de opdrachtgever. Voorschotfacturen vervallen op de vijftiende dag na toezenden van de factuur.
 2. De tegelzetter is bevoegd de verschuldigde prijs op de factuur te verhogen met een zgn. kredietbeperkingstoeslag van ten hoogste 2%, die toeslag wordt dan verschuldigd, indien en voorzover de betaling van de koopprijs na de vervaldag plaatsvindt.
 3. De op grond van de wet bij te late betaling over het factuurbedrag inclusief de kredietbeperkingstoeslag verschuldigde rente is gelijk aan de wettelijke rente, vermeerderd met 2;
 4. Bij te late betaling, ook van de voorschotfacturen, is de tegelzetter bevoegd de nakoming van zijn verplichtingen jegens de, opdrachtgever op te schorten totdat betaling is geschied en / of voor hetgeen nog verricht dient te worden contante of , vooruitbetaling dan wel genoegzame zekerheidsstelling te vorderen ;
 5. Gelijke bevoegdheden als in lid d. omschreven komen de tegelzetter toe – ook reeds voor de vervaldag – jegens de opdrachtgever, over wiens verminderde kredietwaardigheid de tegelzetter na het aangaan van de van de overeenkomst zodanig, aanwijzigingen heeft ontvangen, dat de tegelzetter, had hij over die aanwijzigingen reeds voor het aangaan van de, overeenkomst beschikt, die overeenkomst redelijkerwijze niet of slechts op voorwaarde van contante of vooruitbetaling dan wel genoegzame zekerheidsstelling zou hebben willen aangaan.
 6. De opdrachtgever, die het door hem verschuldigde niet op tijd betaald heeft, is verplicht aan de tegelzetter de kosten te vergoeden, gemaakt tot inning van de vordering, waaronder mede zijn begrepen de buitengerechtelijke kosten en de eventuele executiekosten.

12. VEILIGHEID ( geldt niet voor particulieren)

De opdrachtgever vrijwaart de tegelzetter voor aanspraken ingevolge de Arbeidsomstandighedenwet en de daaruit
voortkomende Veiligheidsbesluiten en de Publicatiebladen van de arbeidsinspectie op de bouwplaats alsmede
ingevolge overige Wet- en regelgeving, indien deze aanspraken het gevolg zijn van verzuim van de opdrachtgever
ten aanzien van de krachtens deze voorwaarden op hem rustende verplichtingen en voor aanspraken voortkomend
uit of gebaseerd op o.a. artikel 1638X Boek 7 BW.

13. VERZEKERING EN AANSPRAKELIJKHEID

 1. De opdrachtgever is verplicht te verzekeren:
  1. het uitgevoerde en nog niet gefactureerde werk tegen alle materiele schade;
  2. aanwezige gereedschappen en materialen van de tegelzetter;
  3. de tegelzetter, diens personeel of door de tegelzetter ingeschakelde derden tegen schaden, die het gevolg zijn van wettelijke aansprakelijkheid, die verband houden met of het gevolg zijn van de aanwezigheid van de tegelzetter, diens personeel of door de tegelzetter ingeschakelde derden op het werk of verband houden met de uitvoering van de tegelwerken.
 2. Indien en voorzover de tegelzetter, diens personeel of door de tegelzetter ingeschakelde derden, jegens de opdrachtgever, al dan niet uit hoofde van de gesloten overeenkomst, tot enige schadevergoeding gehouden zijn, dan bedraagt die schadevergoeding ten hoogste het tussen de tegelzetter en de opdrachtgever overeengekomen bedrag voor het aanbrengen van het tegelwerk. Indien en voorzover er sprake is van schade aan het verrichte tegelwerk, zal de tegelzetter in staat worden gesteld om de schade aan het tegelwerk te herstellen.
 3. De tegelzetter is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en indirecte bedrijfsschade, stagnatieschade, vertraging van de bouw, verlies van orders, winstderving, bewerkingskosten en dergelijke.

13. GESCHILLEN

Eventuele geschillen zullen in eerste instantie worden beslecht door, 2 onafhankelijk van elkaar deskundigen , anders, door de daartoe, bevoegde Rechter.